Loading...
เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนขอนแก่นส่งเสริมอาชีพและภาษา

โรงเรียนขอนแก่นส่งเสริมอาชีพและภาษา เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2538 และได้รับเลือกให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีให้แก่แรงงานก่อนไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี โดยการจัดส่งของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เมื่อ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ได้ทำการอบรมแรงงานไทยก่อนไปทำงานประเทศเกาหลีมาเป็นเวลากว่า 10 ปี มีลูกศิษย์ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีจำนวนหลายพันคน

ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับโล่รางวัลในฐานที่มีผ่านการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับดีมาก สองสมัยติดต่อกัน

วิสัยทัศน์

- พัฒนาทักษะ ให้เป็นเลิศด้านภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
- ใส่ใจในคุณภาพการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปสอบและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน ให้ทันสมัยตลอดเวลา เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว

ปรัชญา

โรงเรียนขอนแก่นส่งเสริมอาชีพและภาษา
พัฒนาทักษะ ภาษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำแรงงานไทยสู่สากล

ผลงานที่ผ่านมา

1.ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาเกาหลีโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จังหวัดขอนแก่น
2.ชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะภาษาเกาหลีโรงเรียนเอกชนนอกระบบ อีสานตอนบน
3.ชนะเลิศรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะภาษาเหาหลีโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
4.ชนะเลิศการตรวจสอบมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาเกาหลี จากหน่วยงาน HRD เกาหลี ฝ่ายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ปี 2553
5.ผ่านการประเมินคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
6.ได้รับโล่ห์รางวัลโรงเรียนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก สมัยที่สอง ประจำปี 2558
7.ช่วยให้คนงานสอบภาษาเกาหลีผ่านตามระบบการจ้างงาน EPS และเดินทางไปทำงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี มากที่สุด แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น