Loading...
ห้องเรียน

ข้อสอบ

วันที่สร้าง ชื่อข้อสอบ จำนวน
06 พ.ย. 2564 ข้อสอบกราฟ 1 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
27 เม.ย. 2564 ข้อสอบเติมคำเรื่องคำวิเศษณ์ 21 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
28 ม.ค. 2564 ข้อสอบเติมคำเรื่องไวยากรณ์ 20 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
28 พ.ย. 2563 EPS TOPIK 2020 ชุด A 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
08 พ.ย. 2563 ข้อสอบการฟังเรื่องถาม-ตอบ 10 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
08 พ.ย. 2563 แบบทดสอบคำศัพท์เรื่องการกระทำ 30 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 ต.ค. 2563 แบบทดสอบการอ่านเรื่องคำเกี่ยวข้อง (관계) 20 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 ต.ค. 2563 แนวข้อสอบการอ่าน EPS TOPIK-2020 ชุด 4 (NEW) 20 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
17 ต.ค. 2563 แบบฝึกหัดการอ่าน เรื่อง รูปภาพ 20 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
29 ส.ค. 2563 แนวข้อสอบการอ่าน EPS TOPIK-2020 ชุด 3 (NEW) 20 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
29 ส.ค. 2563 แนวข้อสอบการอ่าน EPS TOPIK-2020 ชุด 2 (NEW) 20 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
08 พ.ย. 2563 ข้อสอบการฟังเรื่องคำลักษณนาม 15 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 เม.ย. 2563 แนวข้อสอบการอ่าน EPS TOPIK-2020 ชุด 1 (NEW) 20 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
08 พ.ย. 2563 ข้อสอบการอ่านเรื่องอธิบายคำศัพท์ 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
29 ส.ค. 2563 ข้อสอบการอ่านเรื่องประกาศ,ตั๋ว,บัตร,ถุงยา 30 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
29 ส.ค. 2563 ข้อสอบการฟังเรื่องตำแหน่ง 18 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
24 เม.ย. 2563 ข้อสอบการฟังเรื่องเวลา 10 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
01 พ.ค. 2563 ข้อสอบการอ่านเรื่องกราฟ 20 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 เม.ย. 2563 ข้อสอบเติมคำ ชุด 7 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 เม.ย. 2563 ข้อสอบเติมคำ ชุด 6 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 เม.ย. 2563 ข้อสอบเติมคำ ชุด 5 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 เม.ย. 2563 ข้อสอบเติมคำ ชุด 4 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 เม.ย. 2563 ข้อสอบเติมคำ ชุด 3 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 เม.ย. 2563 ข้อสอบเติมคำ ชุด 2 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
01 พ.ค. 2563 ข้อสอบการฟังเรื่องวันเดือนปี 32 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 เม.ย. 2563 ข้อสอบเติมคำ ชุด 1 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
11 เม.ย. 2563 ข้อสอบการฟังเรื่องตัวเลขและคำลักษณนาม 20 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
11 เม.ย. 2563 ข้อสอบการอ่านเรื่องตัวเลขและคำลักษณนาม 20 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
20 พ.ค. 2562 EPS TOPIK NEW 2 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
15 พ.ค. 2562 EPS TOPIK NEW 1 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 ข้อสอบกลุ่มคำศัพท์ 3 (관계) 10 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 ข้อสอบกลุ่มคำศัพท์ 2 (관계) 10 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 ข้อสอบกลุ่มคำศัพท์ 1 (관계) 10 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 ข้อสอบเติมคำ 20 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 แบบทดสอบการอ่านเรื่องป้าย (표지판) 30 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 แบบทดสอบการอ่าน 읽기 시험 30 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
11 เม.ย. 2563 ข้อสอบตัวเลขและลักษณนาม 30 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 แบบทดสอบคำศัพท์เรื่อง 교실 한국어 (ห้องเรียนภาษาเกาหลี) 10 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 ข้อสอบคำเหมือน 3 (같은말/비슷한 말) 10 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 ข้อสอบคำเหมือน 2 (같은말/비슷한 말) 10 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 ข้อสอบคำเหมือน 1 (같은말/비슷한 말) 10 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 ข้อสอบคำตรงข้าม 3 (반대말) 10 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 ข้อสอบคำตรงข้าม 2 (반대말) 10 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 ข้อสอบคำตรงข้าม 1 (반대말) 10 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 แบบทดสอบการอ่าน EPS-TOPIK 읽기 5 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 แบบทดสอบการอ่าน EPS-TOPIK 읽기 4 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 แบบทดสอบการอ่าน EPS-TOPIK 읽기 3 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 แบบทดสอบการอ่าน EPS-TOPIK 읽기 2 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
30 เม.ย. 2563 ข้อสอบการฟังเรื่องบทสนทนา EPS-TOPIK 듣기 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2563 แบบทดสอบการอ่าน EPS-TOPIK 읽기 1 30 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
30 เม.ย. 2563 ข้อสอบการฟังเรื่องบรรยายรูปภาพ EPS-TOPIK 듣기 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
30 เม.ย. 2563 ข้อสอบการฟังเรื่องบรรยายรูปภาพ EPS-TOPIK 듣기 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 มิ.ย. 2560 แนวข้อสอบ EPS-2017 (การอ่าน 2) 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
30 เม.ย. 2563 ข้อสอบการฟังเรื่องอาชีพและสถานที่ EPS-TOPIK 듣기 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
30 เม.ย. 2563 ข้อสอบการฟังเรื่องสิ่งของ EPS-TOPIK 듣기 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
30 เม.ย. 2563 ข้อสอบการฟังเรื่องการกระทำ EPS-TOPIK 듣기 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
16 ธ.ค. 2560 แนวข้อสอบ EPS-2017 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
16 ธ.ค. 2560 EPS-TOPIK แบบทดสอบคำศัพท์ 1 40 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
26 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK T 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK S 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK O 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK R 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK Y 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK X 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
22 ก.ค. 2560 EPS-TOPIK I 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
25 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK W 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK V 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK H 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK U 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK G 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
22 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK Q 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
19 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK E 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
19 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK P 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
22 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK F 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
22 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK D 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
19 พ.ค. 2560 EPS-TOPIK C 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
29 เม.ย. 2560 EPS-TOPIK B 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ
23 ธ.ค. 2560 EPS-TOPIK A 50 ข้อ เริ่มทำข้อสอบ