Loading...
ห้องเรียน

การอ่านหรือการพูดภาษาเกาหลี

การอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี ถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกัน และจำเป็นต้องฝึกอ่านให้คล่อง เนื่องจากการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลีนั้น จะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับบริบทเป็นสำคัญ ซึ่งกฏการอ่านออกเสียง ในภาษาเกาหลี มีอยู่ไม่กี่ข้อค่ะ ถ้าหากจดจำได้ ก็จะช่วยทำให้เราอ่านภาษาเกาหลีได้ง่ายขึ้น

การอ่านออกเสียงตัวสะกด

แม้ว่าภาษาเกาหลี จะมีพยัญชนะหลายตัว และออกเสียงที่แตกต่างกัน แต่เมื่อมาเป็นตัวสะกดแล้ว จะอ่านออกเสียงได้แค่ 7 เสียงเท่านั้น ดังนี้

1) พยัญชนะ ㄱ ㄲ ㅋ ㄳ จะออกเสียงเป็น แม่กก เช่น

닥 อ่านว่า /ดัก/     밖 อ่านว่า /พัก,บัก/              엌 อ่านว่า /ออก/   넋 อ่านว่า /นอก/

2) พยัญชนะ ㅇ จะออกเสียงเป็น แม่กง เช่น 성 อ่านว่า /ซอง/

3) พยัญชนะ ㄴ ㄵ ㄶ จะออกเสียงเป็น แม่กน เช่น

한 อ่านว่า /ฮัน/      앉 อ่านว่า /อัน/     않 อ่านว่า /อัน/

4) พยัญชนะ ㅁ ㄻ จะออกเสียงเป็น แม่กม เช่น

남 อ่านว่า /นัม/     앎 อ่านว่า /อัม/

5) พยัญชนะ ㄷ ㅅ ㅆ ㅈ ㅉ ㅊ ㅌ ㅎ จะออกเสียงเป็น แม่กด เช่น

곧 อ่านว่า /กด/     웃 อ่านว่า /อุด/     있 อ่านว่า /อิด/     잊 อ่านว่า /อิด/     꽃 อ่านว่า /กด/     같 อ่านว่า /คัด/

촣 อ่านว่า /ชด/

6) พยัญชนะ ㅂ ㅍ ㅄ ㄿ จะออกเสียงเป็น แม่กบ เช่น

밥 อ่านว่า /บับ/     앞 อ่านว่า /อับ/     없 อ่านว่า /ออบ/  맖 อ่านว่า /มับ/

7) พยัญชนะ ㄹ ㄽ ㄾ ㅀ จะออกเสียงเป็น แม่กล เช่น 발 อ่านว่า /บัล/

การโยงเสียง

สำหรับเรื่องการอ่านออกเสียงแบบโยงเสียง  ถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญมากในภาษาเกาหลีค่ะ และจำเป็นต้องฝึกให้คล่องเพื่อไม่ให้ออกเสียงเพี้ยน โดยการโยงเสียง มีทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน นั่นก็คือ

1) พยางค์ที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดเดี่ยว และพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป เป็นตัว ㅇ (อีอึง) ให้โยงเสียงตัวสะกดเข้าไปแทนที่ตัว ㅇ (อีอึง) แทน ตัวอย่างเช่น

한국어 อ่านว่า 한-구-거 /ฮัน กู กอ/                윤아 อ่านว่า 유-나 /ยู นา/                

먹을 อ่านว่า 머-을 /มอ กึล/

ข้อสังเกต สำหรับการโยงเสียงแบบนี้ก็คือ ตัวสะกดในพยัญชนะตัวแรก จะกลายเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป ซึ่งแทนที่ตัว ㅇ (อีอึง) นั่นเองค่ะ

2) พยางค์ที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดประสม และพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป เป็นตัว ㅇ (อีอึง) ให้โยงเสียงตัวสะกดตัวที่ 2 แทนที่ㅇ (อีอึง) ตัวอย่างเช่น

있어요 อ่านว่า 잇-서-요 /อิด ซอ โย/              없어요 อ่านว่า 업-서-요 /ออบ ซอ โย/          

앉아요 อ่านว่า 안-자-요 /อัน จา โย/

3) พยางค์ที่ลงท้ายด้วยตัวสะกด ㅎ และตามหลังด้วยพยัญชนะต้น ㅇ (อีอึง) ให้ตัด ㅎ ทิ้ง เสมือนว่า ไม่ได้ออกเสียง ตัวอย่างเช่น

좋아 อ่านว่า 조-아 /โช อา/                싫어요 อ่านว่า 시-러-요 /ชิ รอ โย/

ข้อควรจำ

ตัว ㅎ เมื่อเป็นตัวสะกดแล้ว ไม่จำเป็นต้องไม่ออกเสียงเสมอไป ขึ้นอยู่กับบริบทด้วย ดังนี้

1) พยางค์ที่ลงท้ายด้วยตัวสะกด ㅎ และตามหลังด้วยพยัญชนะต้น ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅂ, ㅈ พยัญชนะต้นเหล่านี้ จะออกเสียงเป็นเสียงหนักทันที ดังนี้

ㅎ + ㄱ = ㅋ

ㅎ + ㄷ หรือ ㅅ = ㅌ

ㅎ + ㅂ = ㅍ

ㅎ + ㅈ = ㅊ

ตัวอย่างเช่น

좋고 อ่านว่า 조-코 /โช โก/

좋다 อ่านว่า 조-타 /โช ถะ/

잡히다 อ่านว่า 자-피-다 /จา พี ดะ/

좋지 อ่านว่า 조 치 /โจ ชิ/

2) เมื่อตัวสะกด ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ อยู่ก่อนหน้าพยัญชนะต้น ㅎ จะสามารถอ่านออกเสียงได้ 2 แบบ นั่นก็คือ อ่านโดยการโยงเสียง ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ มาแทนที่ หรืออ่านแบบปกติ ตัวอย่างเช่น

전화 อ่านว่า 전화 /ชอน ฮวา/ หรือ 저놔 /ชอน นวา/ ก็ได้

일하다 อ่านว่า 일하다 /อิล ฮา ดะ/ หรือ 이라다 /อี ลา ดะ/ ก็ได้